شرایط گارانتی

شما میتوانید با پرداخت هزینه جداگانه که در صفحه خرید محصول مشخص میباشد، محصول خود را گارانتی نمایید.

شرایط گارانتی فندک زیپو:

  • اعتبار گارانتی از زمان خرید محصول به مدت 2 سال میباشد.

  • گارانتی شامل قطعات مصرفی محصول مانند سنگ یا فیتیله نمیباشد.

  • آسیب های ناشی از ضربات فیزیکی گارانتی محصول را فاقد اعتبار مینماید.

  • استفاده از فندک خالی (بدون بنزین)، باعث خرابی فیتیله محصول شده و گارانتی را فاقد اعتبار مینماید.

  • هزینه ارسال محصول برای استفاده از گارانتی به عهده مشتری است.

  • ارائه کارت گارانتی و تطابق شماره سریال محصول با کارت گارانتی الزامیست.